Do kiedy można aplikować o Settled Status?

O tym, jak przebiega dobiegające końca aplikowanie imigrantów z Unii Europejskiej o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii, z doradcami East European Resource Centre rozmawiał Marcin Urban.

Ilu Polaków zabezpieczyło już swoje prawa i jak duża może być grupa tych, którzy jeszcze tego nie zrobili?

 

Do 31 marca 2021 roku Home Office otrzymał blisko 5 mln aplikacji od obywateli Unii Europejskiej. Polacy byli najliczniejszą grupą, która ubiegała się o status osiedleńczy.

Do końca pierwszego kwartału 2021 roku Home Office otrzymał ok. 975 tys. aplikacji od obywateli Polski, z czego ok. 931 tys. zostało już rozpatrzonych.

 

Ponieważ statystyki przedstawiają tylko liczbę otrzymanych aplikacji, a nie liczbę osób, które złożyły wniosek, trudno jest oszacować, ilu naszych rodaków nie zaaplikowało jeszcze o status osiedleńczy w Wielkiej Brytanii.

 

Po jakim czasie nieobecności w Wielkiej Brytanii traci się status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej?

 

Po otrzymaniu statusu osoby osiedlonej (settled status) można wyjechać z Wielkiej Brytanii na okres do 60 miesięcy (5 lat) nie ryzykując utraty statusu.

 

Po otrzymaniu statusu osoby tymczasowo osiedlonej (pre-settled status) będzie można spędzić poza Wielką Brytanią do 2 lat nie tracąc statusu. Trzeba jednak pamiętać, że aby w przyszłości ubiegać się o settled status, będzie trzeba wykazać ciągły 5-letni pobyt w Wielkiej Brytanii. 5-letnia ciągłość pobytu oznacza przebywanie w Wielkiej Brytanii przez okres minimum 6 miesięcy w każdym 12-miesięcznym okresie.

 

Czy osoby, które przyjechały do Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 roku też mogą wystąpić o status osoby osiedlonej?

 

Osoby, które przyjechały po 31 grudnia 2020 nie będą mogły ubiegać się o status osoby osiedlonej. Prawa obywateli Unii Europejskiej od 1 stycznia 2021 zostały zmienione.

 

Zgodnie z nowym brytyjskim systemem imigracyjnym obywatele Unii Europejskiej przybywający do Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 r. muszą złożyć wniosek do Home Office o wizę opartą na systemie punktowym lub użyć alternatywną drogę imigracyjną, w taki sam sposób jak obywatele „spoza UE”.

 

Obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii przed końcem 2020 r. muszą zarejestrować się w ramach unijnego programu osiedleńczego, aby zachować swój legalny status imigracyjny oraz prawo do pracy, edukacji, opieki zdrowotnej, emerytur i innych świadczeń.

Nie zostanie to przyznane automatycznie. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r.

 

Jedynymi wyjątkami są obywatele Irlandii i osoby z brytyjskim pobytem na czas nieokreślony (ILR), których status stałego pobytu w Wielkiej Brytanii nie zostanie naruszony.

 

Od 2021 r. obywatele UE mogą zostać poproszeni o udowodnienie swoich praw, na przykład prawa do pracy, wynajmu lub korzystania z NHS. Od 1 lipca 2021 takie potwierdzenie statusu będzie obowiązkowe.

 

30 czerwca mija ostateczny termin składania wniosków o status osoby osiedlonej. Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się osoby, które tego nie zrobią, a mimo to pozostaną na Wyspach?

Osoby które nie złożą wniosku o status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej utracą prawo do pracy, wynajmu, oraz dostęp do służby zdrowia, zasiłków socjalnych i pomocy mieszkaniowej czy bankowości. Osoby te, łamiąc brytyjskie przepisy imigracyjne, zostaną nielegalnymi rezydentami, może je również spotkać przymusowe usunięcie z kraju.

Home Office potwierdził również możliwość złożenia aplikacji po 30 czerwca 2021. Dotyczyć to będzie jednak bardzo wąskiego grona migrantów, głównie dzieci, ofiar przemocy domowej, osób z zaburzeniami psychicznymi, ofiar współczesnego niewolnictwa oraz innych, którzy będą posiadać uzasadniony powód do złożenia wniosku z opóźnieniem.

 

Przypomnijmy, kto jest uprawniony do uzyskania settled lub pre-settled status i co w tej kwestii zrobić z dziećmi?

Do złożenia aplikacji o status stały lub tymczasowy uprawnione są osoby, które rozpoczęły swoją rezydencję w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020. Aplikacja jest obowiązkowa również dla dzieci – każde dziecko musi złożyć swój własny wniosek (powinni to zrobić w jego imieniu rodzice – dop. red.). Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli dziecko urodziło się w Wielkiej Brytanii, ale nie jest obywatelem brytyjskim, nadal będzie musiało złożyć wniosek o przyznanie statusu.

 

Przypomnijmy jeszcze nowe zasady, na jakich imigranci z Polski mogą po 1 stycznia 2021 przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii w celach turystycznych, do pracy lub na studia.

Prawo do swobodnego przemieszczania się zakończyło się 31 grudnia 2020 roku i osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 roku muszą być świadome ograniczeń, które nakłada na nie prawo imigracyjne.

Osoby przybywające do Wielkiej Brytanii w celach turystycznych w dalszym ciągu mogą przyjeżdżać na Wyspy i pozostawać na terenie Wielkiej Brytanii na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Nie ma obowiązku występowania o wizę, jednak należy pamiętać o tym, że w trakcie takiej wizyty nie można podejmować zatrudnienia.

Osoby pragnące podjąć zatrudnienie muszą starać się o wizę pracowniczą jeszcze przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii. Wnioski takie składa się poprzez punktowy system imigracyjny i należy wykazać, że spełniło się określone kryteria, takie jak posiadanie odpowiednich kwalifikacji, oferty pracy, wynagrodzenia zgodnego z wymogami czy znajomość języka angielskiego.

Również podjęcie studiów w Wielkiej Brytanii wiąże się ze złożeniem aplikacji o wizę studencką. Należy wykazać, że zostało się zaakceptowanym na wybrany kierunek, dysponuje się znajomością języka angielskiego, a także posiada odpowiednie środki na utrzymanie się.

Informacji udzielili: Diana Kłosowska – doradczyni imigracyjna EERC, Łukasz Jaśniak – doradca imigracyjny EERC, Aleksandra Kowalska – adwokatka EERC.

 

WAŻNE:

Aplikację o status osoby osiedlonej można złożyć wyłącznie po zainstalowaniu w telefonie bezpłatnej aplikacji EU Exit: ID Document Check

Więcej informacji na: www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app

 

Informacja o dostępie do bezpłatnej pomocy w aplikowaniu o EUSS/pre-EUSS w East European Resource Centre:

Infolinia w języku polskim codziennie od poniedziałku do soboty 10:00-16:00, numer 0793 650 7511. Prosimy o telefon – nie przyjmujemy osób przychodzących do naszych biur bez uprzedniego umówienia wizyty. Bardzo prosimy osoby, które nadal nie złożyły aplikacji, a potrzebują porady albo pomocy o kontakt przed 30 czerwca. Od 1 lipca procedura składania wniosków będzie utrudniona i będzie w ogromnym stopniu zależała od stanu bezradności wnioskodawcy (takimi osobami są dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne, ofiary handlu ludźmi i przemocy domowej, osoby z ograniczoną zdolnością podejmowania czynności prawnych, etc.), a osoby niespełniające warunków bezradności mogą nie być w stanie złożyć wniosku, co zaowocuje utratą prawa pobytu w Wielkiej Brytanii, a wraz z tym prawa do pracy, wynajmu, zasiłków, bezpłatnego dostępu do NHS czy konta bankowego.

 

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%