Podróż do Polski – zwolnienie z kwarantanny tylko dla osób zaszczepionych preparatem dopuszczonym przez UE?!

Unijny certyfikat covid lub zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski będzie mogła uzyskać osoba, która została poza Polską zaszczepiona przeciwko tej chorobie szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej – zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji – RCL.

Na stronach RCL w poniedziałek opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rrozporządzenie zakłada wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi unijny cyfrowy certyfikat covid lub zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski będzie mogła uzyskać osoba, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się na wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

Aby to uzyskać, należy przedstawić podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia covid.

Z projektowanych przepisów wynika, że Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy będzie się kierować aktualną sytuacją w innych krajach Unii Europejskiej, dotyczącą uznawania innych preparatów za równoważne szczepionkom dopuszczonym do obrotu w Unii Europejskiej.

Projekt przewiduje też modyfikację regulacji dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa na uczelniach i w innych niż uczelnia podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów. Projektowane rozwiązanie zakłada, że zakrywanie ust i nosa na uczelni i w podmiocie prowadzącym kształcenie doktorantów lub studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia będzie obowiązkowe, chyba że inaczej zdecyduje rektor albo kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów, studia podyplomowe lub inne formy kształcenia.

Z kolei zakrywanie ust i nosa maseczką nie będzie obowiązywać zdających i innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło – Cooltura24

Podziel się:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skontaktuj się

0%